Container Toilet

Container Toilet

Container Toilet 40 Feet

Container Toilet 40 Feet

  • Sử dụng Container bằng thép mới,
  • Chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng
  • Được xử lý tốt về kỹ thuật.
Container Toilet 20 Feet

Container Toilet 20 Feet

  • Sử dụng Container bằng thép mới,
  • Chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng
  • Được xử lý tốt về kỹ thuật.
 Container Toilet 10 feet

Container Toilet 10 feet

  • Sử dụng Container bằng thép mới,
  • Chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng
  • Được xử lý tốt về kỹ thuật.